Partou maakt gebruik van cookies van Google om statistieken bij te houden en de effectiviteit van advertenties te meten. Meer weten?

Gebruikersovereenkomst

GEBRUIKERSOVEREENKOMST MIJN KIND SOFTWARE

DEZE GEBRUIKERSOVEREENKOMST IS VAN TOEPASSING OP HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE "MIJN KIND". LEES DEZE GEBRUIKERSOVEREENKOMST AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE SOFTWARE IN GEBRUIK NEEMT. DOOR DE SOFTWARE IN GEBRUIK TE NEMEN, VERKLAART U ZICH AKKOORD MET DEZE GEBRUIKERSOVEREENKOMST.

1. Algemeen

De Mijn Kind software en de bijbehorende documentatie (hierna: de "Applicatie"), wordt kosteloos aan u in gebruik gegeven door Partou B.V. (hierna: Partou) Deze gebruikersovereenkomst (hierna: de "Gebruikersovereenkomst") is van toepassing op het gebruik van de Applicatie. Deze Gebruikersovereenkomst is ook van toepassing op alle upgrades en andere aan u geleverde ontwikkelingen op de Applicatie.

2. Toegestaan gebruik en beperkingen

Partou verleent hierbij aan u een niet exclusieve, herroepbare en niet overdraagbare licentie tot het gebruik van de Applicatie, met als primaire doel het bevorderen van een optimale communicatie met Partou over de zorg en het welzijn van uw kind.

Het is niet toegestaan de Applicatie op wat voor manier dan ook te kopiëren, wijzigen of daarvan afgeleide werken te creëren.

Het is u niet toegestaan (het gebruiksrecht op) de Applicatie aan een derde over te dragen, in gebruik te (doen) geven of in (sub) licentie te geven.

U bent zelf verantwoordelijk voor het treffen van voldoende back up-voorzieningen. Alle informatie (persoonsgegevens, foto's, berichten etc.) die via de Applicatie wordt uitgewisseld, wordt na beëindiging van de Gebruikersovereenkomst door Partou voor een beperkte periode bewaard. Daarna kan Partou besluiten de desbetreffende informatie te verwijderen.

3. Communicatie en privé-berichten

Door middel van de Applicatie kunnen (privé)berichten worden uitgewisseld. U wordt vriendelijk verzocht om bij het schrijven van privé-berichten algemeen bekende normen, waarden en omgangsvormen te hanteren. Partijen dienen elkaar met wederzijds respect te benaderen. Partou is gerechtigd om berichten te verwijderen. Als u een bericht wenst te verwijderen uit de Applicatie kunt u uw gemotiveerde verzoek daartoe richten aan de klantenservice.

Via het postvak van de Applicatie kunnen mededelingen worden geplaatst en privé-berichten worden uitgewisseld. Partou zal zich inspannen om zo adequaat en snel mogelijk te reageren op geplaatste mededelingen en op uw vragen. De termijn waarbinnen u een antwoord kunt verwachten is onder meer afhankelijk van de bezetting en de vereiste zorg voor de kinderen.

Wijziging of planning van de af- en/of aanwezigheid van uw kind kan doorgegeven worden via de Applicatie. Pas nadat u een schriftelijke of elektronische bevestiging heeft ontvangen, kunt u ervan uitgaan dat uw verzoek daadwerkelijk is doorgevoerd.

4. Beëindiging

Deze Gebruikersovereenkomst is van kracht tot aan de datum dat u niet langer gebruik maakt van de Applicatie en/of de diensten van Partou. In geval van schending van de voorwaarden van deze Gebruikersovereenkomst is Partou gerechtigd uw gebruiksrecht op de Applicatie per direct te beëindigen. Nadat de geldigheid van de licentie is verlopen, dient u elk gebruik van de Applicatie te staken.

5.Beperkte garantie

De Applicatie wordt op "as is" basis ter beschikking gesteld en wordt dus zonder garantie geleverd. Het gebruik van de Applicatie is voor uw eigen risico. De Applicatie is voornamelijk bedoeld om de communicatie tussen u en Partou te optimaliseren, het is natuurlijk niet bedoeld ter vervanging van persoonlijk contact. U bent zelf verantwoordelijk voor een correct gebruik van de Applicatie en voor een juiste invoer van en omgang met (persoons)gegevens. Partou garandeert bijvoorbeeld niet dat de functies welke in de Applicaties zijn vervat altijd aan uw eisen zullen voldoen of dat met de Applicatie ononderbroken of foutloos zal kunnen worden gewerkt of dat eventuele gebreken in de Applicatie zullen of kunnen worden gecorrigeerd.

6.Beperking van aansprakelijkheid

Partou is in geen enkel geval aansprakelijk voor enigerlei schade dat het gevolg is van, of verband houdt met uw gebruik van de Applicatie, door welke oorzaak ook, ongeacht de aansprakelijkheidsgrond die wordt aangevoerd (niet-nakoming, onrechtmatige daad of anderszins).

7.Privacy

Partou gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens en hanteert daartoe een privacyreglement. Dit privacyreglement treft u aan op de website van Partou en bij het aanmaken van het account in de Applicatie. Partou gebruikt en registreert uitsluitend die persoonsgegevens die door u worden opgegeven dan wel zijn ingevoerd in de Applicatie. Partou zal persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij Partou daartoe wettelijk verplicht is.

8. Foto's

In de Applicatie kunnen door Partou ook groepsfoto's worden geplaatst, waar andere kinderen en uw eigen kind op staan. U wordt verzocht deze foto's niet te verspreiden of openbaar maken en rekening te houden met de belangen van andere ouders en hun kinderen. Partou kan niet verhinderen dat u of andere ouders dergelijke foto's openbaar maken via social media of anderszins verspreiden. Partou is daar ook niet voor aansprakelijk. Als u zelf voornoemd risico op openbaarmaking wilt beperken kunt u uw toestemming intrekken en aangeven dat van uw kind geen foto's gemaakt en/of geüpload mogen worden.

9. Beveiliging

Om gebruik te kunnen maken van de Applicatie dient u zich te registreren, waarna u zelf een gebruikersnaam en wachtwoord dient aan te maken. Het is in uw belang dat uw gebruikersnaam en het wachtwoord geheim houdt. Partou is niet aansprakelijk voor misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden door gebruikers of derden.

10. Wijziging Gebruikersovereenkomst

Partou is gerechtigd de Gebruikersovereenkomst eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden in werking op de in de bekendmaking vermelde datum. Wijzigingen gelden ook ten opzichte van al bestaande overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

11.Toepasselijk recht

Op de gebruikersovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Gebruikersovereenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

12. Volledige overeenkomst

Deze Gebruikersovereenkomst bevat de gehele overeenstemming tussen partijen met betrekking tot de hierin geregelde onderwerpen. Zij vervangt iedere vroegere schriftelijke en/of mondelinge overeenkomst tussen partijen met betrekking tot die onderwerpen. De Gebruikersovereenkomst is onderdeel van de basisovereenkomst die door u is gesloten met Partou ter plaatsing van uw kind bij Partou (hierna: de "Basisovereenkomst"). Op deze Gebruikersovereenkomst zijn de algemene voorwaarden van Partou toepassing. In het geval de Gebruikersovereenkomst, de Basisovereenkomst en de algemene voorwaarden strijdige bepalingen zouden bevatten, prevaleert in alle gevallen de betreffende bepaling uit de Gebruikersovereenkomst.

Download hier de gebruikersovereenkomst als pdf

Ik ben op zoek naar

Aanmelden

Wilt u uw zoon of dochter direct aanmelden bij Partou? Dat kan. Als u het formulier invult, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Of wilt u eerst komen kijken bij Partou? Dat kan natuurlijk ook! We zien u graag bij de Partou-vestiging van uw keuze.

RondleidingAanmelden